# اجتماعی

قضاوت تاریخ درباره زمامداری که به نوکرانش فرمان تجاوز جنسی به یک زندانی داد..

آغامحمدخان که در منزل یکی از ثروتمندان ِکرمان ،یعنی "حاج آقا علی"[از معدود بزرگان کرمان که حامی قاجارها به شمار ... ادامه مطلب
/ 58 نظر / 68 بازدید