هله ای گروه مجاهدان!....

حدود یک قرن قبل وپس از به توپ بستن اولین مجلس شورای ملّی توسط محمدعلیشاه (باهمکاری لیاخوف روسی وپشتیبانی روسیه تزاری)دوران" استبداد صغیر" آغاز شد و مستبدینی که مستظهر به حمایتهای بی دریغ روسها بودند،همه چیز را تمام شده تصور کردند وتصمیم به سرکوب کامل مجاهدان مشروطه طلب گرفتند واز این میان بازوی رسانه ای آنها در جهت تخریب مشروطه خواهان وارد عمل شد.در آن روزگار بخش مهمی از این بازوی رسانه ای راشاعران وادیبان خودفروخته ای تشکیل میدادندکه(جز چند استثناء) ذوق ادبی چندانی نداشتند واز پایگاه مردمی خوبی هم برخوردار نبودند.                            اما از جمله اقدامات سخیف این گروه شاعران وادیبان مزدور یکی هم سرودن اشعار وقطعات (به اصطلاح) ادبی با مضامین مستهجن وبسیار قبیح وزننده ی جنسی وشهوانی علیه مجاهدان ومشروطه طلبان بود،بدین امید واهی که این قبیل اشعار و متل ها ومثل ها  برسر زبانهای مردم عامی کوچه وبازار بیفتد وجایگاه مشروطه خواهان را بتدریج نزد آنان مخدوش سازد.به عنوان نمونه در این اشعار سخیف،درکنار تأکیدهای ضمنی بر بی دینی ولامذهبی مشروطه خواهان،رفع حجاب وبیرون آوردن زنان از خانه ها جزو خواسته های آنان معرفی می شد وسپس این خواسته ی ساده به طرز بی شرمانه ای به فاحشه شدن همهء زنان ترجمه می گشت!؟...این قبیل شاعران وادیبان خود فروخته وبی شرم،به طریق اولی همسران ونوامیس مجاهدان مشروطه رانیز در اشعار وقیح خود(نعوذ بالله) فاحشه تلقی می کردند وپیرامون آن شعرهای بیشتری می سرودند!...البته از آنجا که ملت غیور و مؤمن ایران برای این قبیل شاعران واشعار اینچنینی آنان پشیزی ارزش قائل نبودند نمونه های چندانی از این قبیل اشعارسحیف ومستهجن درتاریخ ثبت نشده و به ما نرسیده است   (این در حالیست که اشعار طنز وغیرطنز شاعران مشروطه خواه ونظایر "دهخدا" و"عشقی" و"فرّخی یزدی" و"ملک الشعرا بهار" و"عارف قزوینی" و"خاوری" ودهها نفر دیگر _مثلا در کرمان "میرزا آقاخان" و"شیخ احمد روحی" و"فؤاد کرمانی"و..._در درخشانترین صفحات تاریخ ما ثبت شده است)    اما در همان مختصر معرهای باقیمانده اوج وقاحت به خوبی آشکار است....در اینجا برای نمونه تنها یک بیت از قصیده ی بیشرمانه ای که در ایام پس از استبداد صغیر و با مضامین فوق الذکر علیه مجاهدان مشروطه سروده شده است را با هم مرور می کنیم.بیتی که اگرچه از ذوق ادبی به کلّی عاری نیست،اما برخی کلمات و مضامین مطرح شده درآن به حدی زشت وناشایست هستند که قلم از تشریح انها شرم دارد(وإیضا صفحه کلید یا کیبورد هم!؟!) :                                        هله ای گروه مجاهدان،  أنامستبد،أنامستبد                                                      زبرای وطی نسائتان    ،أنامستعد،أنا مستعد(!؟!)                                             برای کسانی که ممکن است عربی شان مثل من تعریفی نداشته باشد،می گویم که معنای تحت اللفظی این بیت خطاب به مجاهدان صدر مشروطه چنین است:                «ای گروه مجاهدان،من طرفدار استبداد هستم،من طرفدار استبداد هستم                   برای نزدیکی(وبه قول حضرات:مجامعت!)با زنان شما،من آماده هستم،من آماده هستم!! یا:من استعداد دارم،من استعداد دارم!!!!....»(واقعا که خاک بر سرت با این استعدادت!)     چنانچه ملاحظه می شود اگرچه ادبیات سکس وسیاست در عرض یک قرن گذشته تا حدودی تغییر کرده است اما اصل واساس آن تغییر چندانی نداشته است.   بعد التحریر:گویا این بیت مطلع قصیده ای(قطعه ای) مشتمل برچند بیت،یک از یک مستهجن تر وزننده تر بوده ومستبدین علاوه بر خواندن دائمی این شعر خطاب به مجاهدان ،عده ای خواننده ی خوش صدا(هنرمند نما)رانیز استخدام کرده بودند تا در کوچه وخیابان به راه بیفتند و این قبیل اشعار را در دستگاه چهارگاه وگوشه ی عراق و دستگاه ماهور وبویژه در بیات تهران(خاص آوازهای کوچه باغی) به اواز وصدای بلند بخوانند!؟.هنرمند نماهائی که لابد یک موی گندیده ی هنرمندی مثل استاد شجریان  به کل هیکل تمام آنها می ارزیده است.

/ 1 نظر / 24 بازدید
حسام

نظرت درست است. چه خوب که تاریخ معاصر را خوانده اید. متاسفانه در این سرزمین تاریخ خیلی تکرار می شود. در زمان مشروطه ترور شخصیت به این ترتیب بود و در زمان ما هم کماکان اهل کیهان سالهاست همین کار را می کنند و این قصه سر دراز دارد